اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیعلیرضا امینی

نام : علیرضا

نام خانوادگی : امینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : alireza.amini@cmu.ac.ir