اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیسینا احمدزاده ماشین چی

نام : سینا

نام خانوادگی : احمدزاده ماشین چی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : s.ahmadzadeh@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلاتی :

-

کارشناسی ارشد /علوم اقتصادی/ اقتصاد نظری /دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

کارشناسی /علوم اقتصادی/ اقتصاد نظری /دانشگاه آزاد تبریز

-

چاپ مقاله ISI
با عنوان :

" Investigating the Effect of Granted Facilities by Specialist Banks to Agriculture Part on Value Added A griculture Part of Iran "

در مجله American – Eurasian J. Agric & Environ. Sci, (Supple 1 ): 145-150,2008

-

کسب عنوان دانشجوی برتر در اولین اجلاس دانشجویان ممتاز علوم پزشکی و دانشگاه آزاد تبریز

-

کسب عنوان دانشجوی برتر دردومین اجلاس دانشجویان ممتاز علوم پزشکی و دانشگاه آزاد تبریز

-

3 دوره عضویت در باشگاه پژوشگران جوان و عضو هسته علمی اقتصاد این باشگاه

-

چاپ مطلب با عنوان " 500 شرکت برتر خاورمیانه و خاور نزدیک " در مجله علمی - اقتصادی " اقتصاد جوان " وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- سال دوم، شماره 4- آبان 1380

-

چاپ مطلب با عنوان " سیمان ایران یک صنعت در حال توسعه " در مجله علمی اقتصادی " اقتصاد جوان " وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- سال دوم ، شماره 3 - اردیبهشت 1380

-

کسب مقام اول با ارائه مقاله با عنوان " جهانی شدن و پیوستن ایران به این فرایند " در اولین همایش سراسری علمی ، پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان در تبریز بصورت سخنرانی 1381

-

ارائه مقاله با عنوان " بررسی تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ر روی صادرات غیر نفتی " در هشتمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز 1381

-

کسب مقام اول با ارائه مقاله با عنوان " بررسی راهکارهای استفاده از تجارب کشور های جهان برای گسترش تولید ملی" در دومین همایش سراسری علمی ،پژوهشی علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان در تبریز بصورت سخنرانی 1382

-

ارائه مقاله با عنوان " بررسی رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد درآمدهای مالیاتی دولت (1380-1342) در دومین همایش سراسری علمی، پژوهشی علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان در تبریز به صورت سخنرانی - 1382

-

ارائه مقاله با عنوان "بررسی تاثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی در صادرات غیر نفتی " در دومین همایش سراسزی علمی ، پژوهشی علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان در تبریز بصورت سخنرانی 1382

-

ارائه مقاله با عنوان " پول شویی جرم پنهان اقتصادی" در سومین همایش سراسری علمی ، پژوهشی علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان در اراک بصورت سخنرانی 1383

-

چاپ مقاله با عنوان " پیرامون پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی " در مجله علمی - اقتصادی " اقتصاد جوان " وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز - سال پنجم ، شماره 6، تابستان 1383

-

ارائه مقاله با عنوان "جایگاه بخش کشاورزی ایران در پروسه جهانی شدن اقتصاد " در چهارمین همایش سراسری علمی ، پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی باشگاه باشگاه پژوهشگران جوان در تبریز بصورت سخنرانی 1384

-

ارائه مقاله با عنوان " بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای تحصصی به بخش کشاورزی ، بر ارزش افزوده بخش کشاورزی " در چهارمین همایش سراسری علمی ، پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی باشگاه باشگاه پژوهشگران جوان در تبریز بصورت پوستر 1384

-

ارائه مقاله با عنوان" بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانک های تخصصی به بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی" در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی مشهد ،آبان 1386

-

فارسی سازی نرم افزار Eviews برای اولین بار

سوابق آموزشی:

-

عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 87-85

-

تدریس در دانشگاه پیام نور واحد چابهار86-85

-

تدریس یک دوره نرم افزار SPSS در باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز

سوابق اجرایی :

-

کارشناس طرح و توسعه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 85

-

رئیس مرکز کامپیوتر و دبیر شورای انفورماتیک دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 86-85

-

مسئول راه اندازی و سرپرست مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت بازرگانی

-

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه دریانوردی چابهار - مهر 1387

تخصص نرم افزاری:

-

Eviews

-

Microfit

-

Spss

گواهنامه های اخذ شده:

-

TFT

-

ISO 9001