اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیشاهو آقابیک زاده

نام : شاهو

نام خانوادگی : آقابیک زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : s.beigzadeh@cmu.ac.ir