اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیعبدالعزیز آبتین

نام : عبدالعزیز

نام خانوادگی : آبتین

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : Abtin@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

1) دکترای مدیریت منابع انسانی(1391)، دانشگاه تهران- ایران

2) کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعات مدیریت(1381) دانشگاه شهید بهشتی – ایران.

3) کارشناسی مدیریت دولتی(1378)، دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران.

سوابق شغلی:

1) عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1381 تاکنون

2) معاون آموزشی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از آبان ماه 1391 تا کنون.

3) رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1385 تا 1387.

عضویت ها:

1) عضو شورای پژوهشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1385 تا 1386.

2) عضو شورای انفورماتیک دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1384 تا 1387.

3) عضو کمیته راهبردی کیفیت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1386 تا 1387.

افتخارات

1) کسب رتبه اول دوره تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی

2) کسب رتبه اول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعات

فعالیت های آموزشی:

الف) تدریس دروس زیر در دوره کارشناسی

1) اصول سازمان و مدیریت

2) روش تحقیق در مدیریت

3) سیستمهای اطلاعات مدیریت

4) کاربرد کامپیوتر در مدیریت

5) تجزیه و تحلیل و طراحی سیتم ها

6) بهره وری سازمانی

7) پژوهش عملیاتی 1

8) پژوهش عملیاتی 2

9) روشهای مقداری

10) اصول حسابداری 1

11) اصول حسابداری 2

ب) تدریس دروس زیر در دوره کارشناسی ارشد

1) روش تحقیق پیشرفته در مدیریت

2) سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

3) کارآفرینی در بستر فناوری های اطلاعات

4) کسب و کار الکترونیک

5) معماری سازمانی

6) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

فعالیت های پژوهشی:

الف) عناوین رساله ها:

1) رساله کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در روابط بین سازمانی مجموعه استانداری سیستان و بلوچستان(1381)

2) رساله دکتری: ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران(1391)

ب) پروژه های تحقیقاتی تمام شده:

1) بررسی موانع سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و ارائه راهکارهای بهینه برای آن(مجری طرح)

2) بررسی اثرات مدیریتی خصوصی سازی شرکتها سازمان کار و امور اجتماعی(همکار طرح)

3) بررسی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرستان چابهار(مجری طرح)

4) بررسی موانع فرهنگی توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان(همکار طرح)

5) بررسی شیوه های نوین توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان(مجری طرح)

6) بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی کسب و کارهای کوچک و متوسط(مجری طرح)

ج) تالیفات:

ج-1) مقالات چاپ شده:

1) کرد باقر، آبتین عبدالعزیز،(1388)،بررسی اولویت موانع فرهنگی موثر بر توسعه کارآفرینی، پژوهشهای مدیریت، سال دوم، شماره ششم،صص: 75-96.

2) آبتین عبدالعزیز ،(1390)،بررسی شیوه های نوین توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان، ماهنامه کار و جامعه، شماره 135،صص:55-70.

3) آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمدحسین، توماج یحیی،(1390)، شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران، ، ماهنامه کار و جامعه، شماره 140،صص:44-58

4) کرد باقر ، آبتین عبدالعزیز،(1392)،شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان(با تمرکز بر توسعه مراکز رشد روستایی، توسعه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی زنان روستایی)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 11، شماره 32،صص: 1-14.

5) موسی خانی محمد، مانیان امیر، حسنقلی پور طهمورث، میربهاء امید، آبتین عبدالعزیز،(1390)،ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره چهاردهم،صص:41-62.

6) سیدجوادین سیدرضا، آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمدحسین، بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان، در نویت چاپ فصلنامه چشم انداز مدیریت.

ج-2)مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی

1) آبتین عبدالعزیز(1389)، طراحی مدل جامع توسعه کارآفرینی برای استانهای کمتر توسعه یافته کشور چاپ خلاصه مقاله در همایش ملی کارآفرینی ، ایلام.

2) آبتین عبدالعزیز، ( 1387)، تعیین اولویت عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار چاپ مقاله در همایش بین المللی چابهار ترانزیت توسعه و محور شرق ،تهران.

3) آبتین عبدالعزیز، (1385)، بهبود ارتباطات سازمانی با فناوری اطلاعات پذیرش بصورت پوستر در نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول، اصفهان.

4) آبتین عبدالعزیز، شهرکی امیدرضا، (1391)، طراحی سرویس پیام چند رسانه ای برای سیستم پزشکی از راه دور متحرک ارائه مقاله به صورت سخنرانی در نخستین کنفرانس تله مدیسن، تهران.

5) آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمدحسین، توماج یحیی(1391)،بسترسازی گسترش کار آفرینی، موتور محرکه توسعه محور شرق همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق کشور.

6) آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمدحسین، روانبخش ناصر،(1391)، ضرورت توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط برای توسعه محور شرق همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق کشور.

7) آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمدحسین، محمدی یونس، (1391)، توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز(پژوهش کیفی) چاپ درمجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی با تاکید بر بهره وری ملی، تهران

8) حسنقلی پور طهمورث، یاراحمدزهی محمد حسین، آبتین عبدالعزیز، توماج یحیی(1389)، توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در مناطق کمتر برخوردار، ساز و کار کارآفرینانه، پذیرش بصورت سخنرانی در همایش ملی کارآفرینی و توسعه، ایلام.

9) حسنقلی پور یاسوری طهمورث، یاراحمدزهی محمد حسین، آبتین عبدالعزیز(1389)، ایجاد انجمن نخبگان سازمان و مدیریت، ساز و کار خلق تئوریهای بومی در کشور چاپ درمجموعه مقالات نخستین همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، گرگان.

10) سیدجوادین سید رضا، آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمد حسین،(1391)، سرمایه گذاری در منابع انسانی حلقه گم شده توسعه محور شرق همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق کشور.

11) سیدجوادین سید رضا، سالارزهی حبیب الله، محمدحسین یاراحمدزهی، آبتین عبدالعزیز،(1389)، لزوم تهیه برنامه فراگیر مدیریت فرایند توسعه سرمایه انسانی، پذیرش مقاله بصورت سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه انسانی،زنجان.

12) سیدجوادین سید رضا، یاراحمدزهی محمد حسین، آبتین عبدالعزیز،(1388)، بررسی نقش اطلاعات راهبردی در فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی چاپ در مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت فرایند در سازمان های خدماتی، تهران.

13) سیدجوادین سیدرضا، آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمد حسین(1388) ، رویکرد فرایندی به مدیریت منابع انسانی چاپ در مجموعه مقالات نخستین کنفرانس مدیریت فرایند در سازمان های خدماتی، تهران.

14) سیدجوادین سیدرضا، آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمد حسین،(1398)، مدل جامع توانمند سازی نخبگان سازمانی بعنوان ساز و کار اصلی ایجاد تئوریهای بومی چاپ در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، گرگان.

15) عسکری پور گلویک ، آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمد حسین ، (1391) ،بررسی تاثیر روانی بر توانمندسازی شغلی ملوانان خطوط کشتیرانی ایران در دریای مکران ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران(1391) چابهار

16) میرزاده آرمینا، سالارزهی حبیب الله، آبتین عبدالعزیز،)(1392)، ارائه یک مدل مفهومی برای توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان.

17) میرکمالی سید محمد، یاراحمدزهی محمد حسین، آبتین عبدالعزیز، تاب محمد،(1389)، برنامه ریزی برای ارتقاء نقش سرمایه ی اجتماعی و انسانی در امور کارآفرینانه کشورپذیرش بصورت پوستر در همایش ملی کارآفرینی، ایلام.

18) میرکمالی سیدمحمد،یاراحمدزهی محمدحسین، آبتین عبدالعزیز،(1391)، لزوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برای توسعه محور شرق همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق کشور .

19) میرکمای سید محمد، آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمد حسین،(1389)، اجرای اثربخش برنامه های توانمندسازی کارکنان با رویکرد فرایندی چاپ مقاله در اولین همایش بینالمللی مدیریت فرآیندهای سازمانی در تهران.

20) یاراحمدزهی محمد حسین، آبتین عبدالعزیز، رضایی طرقدری زهرا، هنرمند حدیث، (1392)، بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان تعاون روستایی کشور، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم.

21) یاراحمدزهی محمد حسین، آبتین عبدالعزیز، عسکری پور گلویک، (1391) ،آموزش و توسعه سرمایه انسانی مستقر در سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایرانپوستر و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار.

22) یاراحمدزهی محمدحسین، آبتین عبدالعزیز، صنعتی منیژه،(1392)، سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی در خدمت مدیریت ریسک، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.

داوری مقالات در نشریات و همایش ها:

1) فصلنامه پژوهش های عمومی مدیریت

2) اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد

1) استاد راهنما:

1- افضلی مرضیه (1392)، شناسائی عوامل موثر بر استفاده بهینه از تجهیزات هوشمند حمل و نقل (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان).

2- میثم کیخواه آریا، (1392) ، بررسی تاثیر بکار گیری فناوری های اطلاعات در بهبود کارکرد های مدیریت منابع انسانی سازمان های دولتی استان سستان و بلوچستان.

2) استاد مشاور:

خانه زائی سراج الدین، (1392)، بررسی عوامل موثر بر میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بنگاه های کوچک و متوسط فعال در صنایع شیلاتی شهرستان های چابهار و کنارک.

غلامی زهرا، (1392)، بررسی عوامل حیاتی موفقیت در توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی(مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان).

میرزاده آرمینا، (1392) ، شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار با رویکرد سوات.

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

1) تئوری های مدیریت

2) مدیریت منابع انسانی

3) کسب و کار های کوچک و متوسط

4) کارآفرینی

5) سیستم های اطلاعات مدیریت

6) فناوری های اطلاعات

7) کسب و کارهای الکترونیک