اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریامهدی یوسفی

نام : مهدی

نام خانوادگی : یوسفی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : m_yousefi@cmu.ac.ir