اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاداوود وفایی

نام : داوود

نام خانوادگی : وفایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : D.vafaei@cmu.ac.ir