اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاولی محمد نظرزهی

نام : ولی محمد

نام خانوادگی : نظرزهی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : v.nazarzehi@cmu.ac.ir