اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاسیامک میرمعصومی

نام : سیامک

نام خانوادگی : میرمعصومی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : s.mirmasoumi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی :

-

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی

-

کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش حرارت و سیالات

فعالیتهای اجرایی :

-

سرپرست کارگاههای آموزشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از تاریخ 4/4/1386 الی3/4/1387

-

مدیر گروه آموزشی مهندسی کشتی (موتور) دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از تاریخ 4/4/1387

فعالیتهای آموزشی :

-

تدریس دروس مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، آزمایشگاه سیالات، آزمایشگاه ترمودینامیک و طراحی اجزاء ماشین در دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فعالیتهای پژوهشی

تالیفات :

-

تالـیف حـل المسـائل ویـرایش پنجـم دینامیک (جـی. ال. مریـام و ال. جـی. کریـگ 2002) خاتمه یافته

-

توربین های گازی و کاربرد آن در صنایع دریایی ( در دست تالیف )

مقالات :

-

Mirmasoumi S., Behzadmehr A., Numerical Study of Laminar Mixed Convection of a Nanofluid in a Horizontal Tube Using Two-phase Mixture Model, J. Applied Thermal engineering, 28, 717-727, 2008 : ISI (Published and on line at WWW.SCIENSEDIRECT.COM)

-

Mirmasoumi S., Behzadmehr A., Effect of nanoparticles mean diameter on mixed convection heat transfer of a nanofluid in a horizontal tube, International Journal of Heat and Fluid Flow, Volume 29, Issue 2, P 557-566, 2008: ISI (Published and on line at WWW.SCIENSEDIRECT.COM)

-

- Mirmasoumi S., Behzadmehr A., Numerical Study of Laminar Mixed Convection of a Nanofluid in an Inclined Tube using Two-Phase Mixture Model, International Journal of Heat and Fluid Flow, ISI (Submitted)

-

مطالعه عددی اثر نسبت حجمی جامد- مایع بر روی پارامتر های حرارتی و هیدرودینامیکی ،در جریان آرام سیال نانو با انتقال حرارت جابجائی ترکیبی، درون لوله افقی تحت شار حرارتی ثابت ،با نگرش دو فازی .ISME2007-1190 )پانزدهمین کنفرانس سالانه ی بین المللی مهندسی مکانیک -اردیبهشت 1386-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

S. Mirmasoumi, A. Behzadmehr “Laminar Mixed Convection of a Nanofluid in an Inclined Tube using Two-Phase Mixture Model” 2th International Congress On Nanoscience & Nanotechnology 28-30 October 2008 University of Tabriz, Tabriz, Iran

زمینه های علمی مورد علاقه :

-

سیال نانو

-

انتقال حرارت ( در جریان های داخلی)

-

توربین های گازی و نیروگاه

-

سیکل های ترمودینامیکی

-

مکانیک سیالات