اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریامصطفی لک زائی

نام : مصطفی

نام خانوادگی : لک زائی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : lakzaei@cmu.ac.ir