اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاصادق علیخانی

نام : صادق 

نام خانوادگی : علیخانی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : s.alikhani@cmu.ac.ir