اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریااسماعیل شفیع زاده

نام : اسماعیل

نام خانوادگی : شفیع زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : shafizadeh@cmu.ac.ir