اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریامحمد رضا زارعی

نام : محمد رضا

نام خانوادگی : زارعی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : mrzarei@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد- مهندسی معماری کشتی /گرایش سازه/دانشگاه صنعتی امیر کبیر

کارشناسی/مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پایان نامه کارشناسی:

اثر کاویتاسیون بر ارتعاش پروانه استاد راهنما: دکتر حسن قاسمی

پایان نامه کارشناسی ارشد:

استحکام نهایی ورقهای تقویت شده آلومینیومی تحت تاثیر ترکیب بارگذاری درون صفحه ای طولی

سوابق اجرایی:

مدیر گروه مهندسی کشتی سازی