اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاعلیرضا جهانتیغ کوچک

نام : علیرضا

نام خانوادگی : جهانتیغ کوچک

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : jahantigh@cmu.ac.ir