اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریااحمد جمالی کیخا

نام : احمد

نام خانوادگی : جمالی کیخا

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : A.j.keikha@cmu.ac.ir