اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریامجید اویسی

نام : مجید

نام خانوادگی : اویسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

رزومه پژوهشی

پست الکترونیک : m.ovisi@cmu.ac.ir