اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاریحانه اسکندری

نام : ریحانه

نام خانوادگی : اسکندری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : R.Eskandari@cmu.ac.ir