اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاجواد آذرخش

نام : جواد

نام خانوادگی : آذرخش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

رزومه پژوهشی

پست الکترونیک : J.azarkhsh@cmu.ac.ir