پایگاه منابع الکترونیکی دانشگاه منابع الکترونیکی
AWT IMAGE

1- «پایگاه های اطلاعاتی (آنلاین)»


سامانه های بررسی میزان هم پوشانی متون علمی