دانشکده مدیریت و علوم انسانیگروه آموزشی علوم اقتصادی

مدیر گروه : خانم دکتر سیمین قادری

پست الکترونیک : shirafkan@cmu.ac.ir

تلفن : 4122223-0545

کارشناس گروه : خانم افسانه هراتی مختاری

تلفن : 4122091-0545


مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-کارشناسی اقتصاد بازرگانی

تاریخچه و معرفی گروه اقتصاد

گروه اقتصاد دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهاردربهمن ماه سال 1385 با پذیرش50 دانشجو فعالیت خویش رابا آموزش در مقطع کارشناسی درگرایش بازرگانی آغازنمود.متناسب با پیشرفت دانشگاه زمینه فعالیت گروه نیز افزایش یافته است.بطوریکهدرحال حاضر تعداد دانشجو یان 105 نفر می باشد. 

رشته اقتصاد و اهمیت آن

رشته اقتصاد به لحاظ موضوعی دارای دو وجه مشکل  و آسان بوده و از این جهت که سرنوشت یک کشور در زمینه های مختلف اجتماعی،علمی،تکنولوژی وصنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه درگرو چگونگی وضعیت اقتصاد است،حایز  اهمیت بسیار می‌باشد.با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقمخورده و به طورکلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می شود و پرواضح است، موضوعی اینچنین که عهده دار این درجه از اهمیت است،بسیارمهم و حساس خواهد بود. لذا در کشورهایپیشرفته در میان رشته های دانشگاهی اقتصاد را در قیاس بارشته های پزشکی ومهندسی  بالاتر ارزیابی کرده و به آن بیشتر پرداخته می‌شود.اما درکشور ما متأسفانه با این که  همگان به اهمیت این رشته اذعان دارند ولی در عمل بهای لازم به آن داده نشده و  معمولاً دانش‌آموزان سالهای آخر دبیرستان نسبت به جایگاه این رشته اطلاعات لازم را  ندارند.وجه مشکل اقتصاد از این جهت است که تحلیل موضوعات اقتصادی مستلزم بررسی و  ملاحظه همه تعاملهای میان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است. به این دلیل که  اقتصادبا سیر قلمروهای اجتماعی تعامل تنگاتنگ دارد،به نوعی می توان گفت که روشتحلیلی اقتصاد،روش دیفرانسیل گیری کامل از مدل‌های اقتصادی با متغیرهای بی شمار  است. بنابراین هر دانشجو با توجه به میزان استعداد و تلاشی که در این رشته به خرج  می دهدمی تواند پیشرفت قابل ملاحظه ی داشته باشد. وجه سهل دانش اقتصاد به این لحاظ  مطرح می شود که جهت گذراندن موضوعات درسی  این رشته،‌استعداد و تلاشی متوسط کفایت  نموده اما گذراندن واحدهای درسی بافهم اقتصادی دروس بسیار متفاوت است. بنابراینتوصیه به دانشجویان عزیز و با استعدادهای که احیاناً در رشته های دیگر مایل بهادامه تحصیل بوده و در این رشته پذیرفته شده اند این است،که به جایگاه و موقعیتاین رشته توجه کافی نموده و درصورت وجود علاقمندی و تلاش در رشته اقتصاد می توانند  نسبت به سایر رشته ها نتیجه بهتری کسب نمایید. چه به لحاظ شغل و درآمد چه به لحاظ  انباشت دانش در یک موضوع مهم اجتماعی ابزارهای مطالعه و دروس اصلی رشته اقتصاد دروس  ریاضی و آمار به عنوان ابزارهای مطالعه رشته اقتصاد بسیارحایز اهمیت است ولی صرف بهکارگیری این ابزارها، فهم اقتصادی میسر نخواهد شد. فهم اقتصادی،مستلزم مطالعات عمیق  در نظریه های اقتصادی و سیر قلمروهای اجتماعی است.

 گرایش اقتصاد بازرگانی چیست؟

دربین گرایش‌های مختلف رشته اقتصاد معمولاً  تاحدود70 تا 80 درصد دروس بین آنها مشترک است و کمتر از20 درصد اختلاف بین آنها  وجود دارد.لذا ماهیت اقتصاد بازرگانی درحال حاضر تفاوت چندانی با گرایشهای مختلف  اقتصاد ندارد. اما آن دروسی که تفاوت دارد، عمدتاً دروسی است که برای کارهایبازرگانی بدان احتیاج است اعم از تجارت داخلی یا تجارت خارجی،البته رشته بازرگانی  قابل توسعه به گرایشهای بیمه حمل و نقل و ... است. (با ارائه چند درس جزو دروساختیاری)

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این رشته برایادامه تحصیل می توانند در همه گرایشهای رشته اقتصاد شرکت کنند.حتی می تواننددر رشتههای مدیریت،شهرسازی، اقتصاد بهداشت و دیگر رشته‌ها ادامه تحصیل دهند.

دروس کاربردی که در این رشته وجود دارد زمینهاستفاده دربسیاری ازفعالیت‌های بخش دولتی وخصوصی رادارا می‌باشد و آینده شغلی فارغالتحصیلان به این بر می گرددکه به چه میزان توانایی استفاده عملی ا ز این مباحث  را کسب کرده باشند.

رشته اقتصاد از منظر دست یابی به فرصت هایشغلی

به لحاظ شغلی اگردوران تحصیل فرد با مطالعاتمناسب و عمیق گذرانده شود مسلماً دانشجویان فارغ‌التحصیل می تواننددربسیاری ازبنگاههای تولیدی وتجارتی،خدماتی مشغول کارشده و نیز تقاضای تخصص کارشناسی اقتصاد نسبت بهسایر رشته ها بیشتر است. درصورت ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر در این رشته تقاضای  نیروی کار بسیار بالاتر است و یافتن فرصت های شغلی متعدد درموسساتی چون بانکمرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی،طرح وبرنامه اکثردستگاه های اجرایی و بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی اعم ازخصوصی و دولتی سهل الوصولتر خواهد بود.

 

گروه آموزشی:

وظایف : 

  • ثبت نام- حذف و اضافه- برگزاری امتحانات و انجام امور مربوط تا پایان فراغت از تحصیل.
  • شرکت در جلسات- تهیه گزارشها و انجام مکاتبات.
  • برنامه‌ریزی برای نیل به اهداف براساس روش مدیریت عملکرد.
  • تنظیم برنامه‌های  مختلف امور خدمات آموزشی، تهیه دستورالعمل‌ها و فرم‌ها.

 

طول هر نیمسال تحصیلی 18 هفته و مدت هر واحدنظری در طول یک نیمسال تحصیلی 18 ساعت می باشد. تعداد کلیه واحدهای درسی این رشته136  واحد و به شرح زیر است:

ردیف

شرح

تعداد واحد

1

دروس عمومی

21

2

دروس اصلی

78

3

دروس اختصاصی

 

1-3

اجباری (اختصاصی)

38

2-3

اختیاری (اختصاصی)

15

جمع

136