دانشکده مدیریت و علوم انسانیسمیه سلیمی

نام : سمیه

نام خانوادگی : سلیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : salimi@cmu.ac.ir