دانشکده مهندسی دریاگروه آموزشی مهندسی مکانیک
مدیر گروه : مهندس احمد جمالی کیخا                

پست الکترونیک : a.j.keikha@cmu.ac.ir

تلفن : 31272131-054

کارشناس گروه : خانم بهار درختی

تلفن : 31272136-054


مقاطع تحصیلی و گرایش ها :

 

1-کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

2-کارشناسی مهندسی مکانیک


گروه مهندسی مکانیک: 

گروه مهندسی مکانیک برای اولین بار در سال 1391 فعالیت خود را در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار آغاز نمود. هم اکنون این دانشگاه در دو مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد-تبدیل انرژی دانشجو می پذیرد. طول متوسط دوره کارشناسی مهندسی مکانیک 4 سال و کارشناسی ارشد 2 سال می باشد. دانشجوی دوره کارشناسی تعداد 139 واحد و 272 ساعت کارآموزی 1 و 2 را جهت اتمام دوره سپری می کند.

 

آزمایشگاه های متعـدد شامل آزمایشگاه های آموزشی و تخصصی مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مقاومت مصالح ، ارتعاشات،  و نیز کارگاه ماشـینکاری و سایت کامـپیوتر، امکان آمـوزش علمی دانشجویان و نیز اجرای پژوهش های تجربی و کاربردی را فراهـم می کنند.