درباره دانشگاهانتصابات


انتصابات سال 1394

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رسول دامنی

سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

آقای دکتر منصور کیانی مقدم

نماینده تام الاختیار دانشگاه در آزمون سراسری

آقای دکتر منصور کیانی مقدم

نماینده تام الاختیار مدیریت در سیستم کیفیت دانشگاه

آقای دکتر منصور کیانی مقدم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر مصطفی غفاری

سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای مهندس اسماعیل شفیع زاده

سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی دریا - کشتی سازی

آقای دکتر سید حسین هاشمی

مدیر گروه آموزشی شیمی دریا

آقای دکتر سید حسین هاشمی 

سرپرست مدیریت گروه آموزشی شیمی دریا

آقای دکتر آرش شکوری

عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه 

آقای دکتر یحیی توماج

عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه 

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

آقای دکتر غلامرضا عماد

دبیر شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

آقای امید کوهکن

عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

آقای مهندس صادق علیخانی

معاون مدیریت طرح و توسعه دانشگاه

خانم دکتر فاطمه الهامی

مدیر کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه

آقای مهندس جواد آذرخش 

مدیر گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی 

آقای مهندس حمید شهر آبادی 

مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

خانم سمیه سلیمی

مسئول راه اندازی موزه علوم طبیعی دانشگاه

انتصابات سال 1393


نام و نام خانوادگی

سمت

آقای مهندس جواد آذرخش

سرپرست گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی

آقای دکتر یوسف بخشی زاده

مدیر گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی

خانم دکتر فاطمه الهامی

سرپرست مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه

آقای دکتر شهرام یزدانی

سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه

خانم دکتر پروین صادقی

سرپرست مدیریت گروه آموزشی زیست شناسی دریا

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

آقای مهندس مصطفی لک زائی

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

آقای امید کوهکن

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

آقای دکتر عبدالعزیز آبتین

سرپرست دانشکده مدیریت و علوم انسانی

آقای دکتر مهدی صفایی قلاتی

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و علوم انسانی

آقای دکتر هوشنگ خوش سیما

مسئول دبیرخانه هیات امناء دانشگاه

آقای دکتر هوشنگ خوش سیما

رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه

آقای دکتر غلامرضا عماد

سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر سیمین قادری

مدیر گروه آموزشی علوم اقتصادی

آقای دکتر محمود نصیری

معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی

آقای محمد نهی مقدم

عضو هیات اجرایی جذب

آقای دکتر حسین جعفری

سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه

آقای دکتر حسین جعفری

رئیس هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

نماینده تام الاختیار مدیریت در سیستم کیفیت دانشگاه

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر سیمین قادری

سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم اقتصادی

آقای دکتر حسین جعفری

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم دریایی

آقای سعید جهانتیغ

سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه

آقای دکتر میرمهدی زاهدی

سرپرست مدیریت پژوهشی دانشگاه

آقای دکتر میرمهدی زاهدی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

آقای مهندس ارسلان دژکام

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه


انتصابات سال 1392

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر یوسف بخشی زاده

مدیر کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه

آقای دکتر یحیی توماج

سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای ناصر جهانشاهی

سرپرست گروه آموزشی معارف اسلامی

آقای امید کوهکن

سرپرست گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آقای احمد جمالی کیخا

سرپرست گروه آموزشی مهندسی دریا مهندسی کشتی

آقای عبدالـ ... رکانی

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای غیر هیات علمی

آقای عبدالـ ... رکانی

سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

آقای دکتر امیر محمدیان

سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر مرتضی ضیاء الدینی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای امین ساعد

رئیس مرکز آموزش های آزاد زبان انگلیسی دانشگاه

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر میر مهدی زاهدی

مدیر گروه آموزشی شیمی دریا

آقای دکتر جواد قاسم زاده

مدیر گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی - شیلات

آقای عطاء الله قره چاهی

سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کشتی سازی

آقای مجید اویسی

سرپرست کارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشی مهندسی دریا

 

انتصابات سال1391

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای مصطفی لک زایی

سرپرست گروه آموزشی مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی

آقای مصطفی لک زایی

مدیر فنآوری دانشگاه

آقای دکتر جعفر سیاره

رئیس هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه

آقای دکتر محمد حسین یاراحمدزهی

مدیر گروه آموزشی مدیریت و بازرگانی دریایی

خانم دکتر فاطمه الهامی

رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر عبدالغفور جهاندیده

مدیر گروه آموزشی دروس عمومی و علوم پایه

آقای دکتر محمد احمدزاده طلاتپه

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی دریا

آقای دکتر غلامرضا عماد

سرپرست اداره همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه

آقای دکتر میرمهدی زاهدی

سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم دریایی

خانم سمیه سلیمی

مشاور ریاست دانشگاه در امور فضای سبز دانشگاه

آقای دکتر علی طاهری

مدیر پژوهشی دانشگاه

آقای محمد انور زین الدینی

دبیر کمیته خیرین دانشگاه

آقای حمید رضا شهرآبادی

مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

آقای محمدرضا نگهداری

سرپرست کارگاه های آموزشی دانشگاه

آقای ابوذر ابراهیمی

مدیر گروه آموزشی مهندسی کشتی سازی

آقای صادق علیخانی

دبیر کمیته مسکن دانشگاه

آقای صادق علیخانی

مشاور ریاست دانشگاه در امور فنی دانشگاه

آقای دکتر عبدالعزیز آبتین

معاون آموزشی دانشکده مدیریت و علوم انسانی

 

انتصابات سال 1390

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر عباس هراتی مختاری

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر عباس هراتی مختاری

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر عباس هراتی مختاری

نماینده تام الاختیار مدیریت در سیستم کیفیت دانشگاه

آقای دکتر عباس هراتی مختاری

عضو انتخابی ریاست دانشگاه در هیات رسیدگی به وضعیت شناور قدس

آقای دکتر منصور کیانی مقدم

عضو شورای انضباطی دانشگاه

دکتر منصور کیانی مقدم

معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباس توان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای دکتر جعفر سیاره

معاونت اداری و مالی دانشگاه

آقای دکتر اسماعیل زارع بهتاش

ریاست دانشکده مدیریت و علوم انسانی

آقای کاپیتان عبدالعلی سرگزی

رئیس مرکز آموزشهای تخصصی دریایی دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباس توان

سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه

آقای محمد جواد عبادی

سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

آقای منصور گنجی

رئیس مرکز آموزش های آزاد زبان انگلیسی دانشگاه

آقای دکتر هوشنگ خوش سیما

رئیس اداره همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه

آقای مرتضی پهلوانی

رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آقای مرتضی پهلوانی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

آقای دکتر مرتضی ضیاء الدینی

مدیر امور فرهنگی دانشگاه

آقای دکتر مرتضی ضیاء الدینی

سرپرست مدیریت امور فرهنگی دانشگاه

آقای حمید رضا شهرآبادی

دبیر ستاد رفاهی دانشگاه