اخبار روزفهرست جدید نشریات معتبر JCR, web of science, Scopus مربوط به سال 2014 اعلام شد.