حوزه معاونت دانشجوییمدیر امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی : آقای امین ساعد
AWT IMAGE

پست الکترونیک : amin.saed@cmu.ac.ir

تلفن    :  ۳۱۲۷۲۰۵۵ - ۰۵۴

فاکس  : ۳۵۳۲۱۷۹۰ - ۰۵۴

رزومه آقای امین ساعد