حوزه معاونت پژوهشی و فناوریآزمایشگاه های پژوهشی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه : دکتر میر مهدی زاهدیAWT IMAGE
پست الکترونیک :  


تلفن   :  31272212 - 054