حوزه معاونت پژوهشی و فناوریمدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی : دکتر مرتضی پهلوانی

پست الکترونیک : 

تلفن :05431272258