حوزه معاونت پژوهشی و فناوریمدیر کتابخانه و مرکز اسناد

نام  و نام خانوادگی : خانم دکتر الهامی

پست الکترونیک : elhami@cmu.ac.ir

تلفن    :31272021-054

فاکس :31272021-054


کارشناس مربوطه : آقای شیخ پور

تلفن : 31272125-054