حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیگروه امورحمایت از استعدادهای درخشان
سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان : آقای مهندس سعید جهانتیغ 


پست الکترونیک : s.jahantigh@cmu.ac.ir
تلفن :


دانلود فرم های مربوطه :