حوزه معاونت اداری و مالیمدیر امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر اسماعیل یعقوبی

AWT IMAGE

پست الکترونیک : yaghoobi@cmu.ac.ir

تلفن   :  31272060 - 054

فاکس : 35323304 - 054