حوزه معاونت اداری و مالیمدیر امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس عبدالله رکانی

پست الکترونیک : a.rakani@cmu.ac.ir


تلفن   :  31272060 - 054


فاکس : 35323304 - 054