جدیدترین اخبار دانشگاهراه اندازی کانال خبری مرکز اطلاع رسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کانال خبری مرکز اطلاع رسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به آدرس T.me/Prcmu1355 جهت انتشار اخبار دانشگاه راه اندازی شد.

لازم به ذکر است:کانال خبری مرکز اطلاع رسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تنها منبع رسمی انتشار اخبار روابط عمومی دانشگاه می باشد.