جدیدترین اخبار دانشگاه اولین استارت آپ ویکند (رویداد شتاب کسب وکار) چابهار در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13 الی 15 اردیبهشت ماه برگزار گردید.

اولین استارت آپ ویکند (رویداد شتاب کسب وکار) چابهار در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13 الی 15 اردیبهشت ماه برگزار گردید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE