جدیدترین اخبار دانشگاهبرنامه اجرای تئاتر خیابانی توسط مدیریت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، امشب ۹۶/۱/۳۰ ساعت ۲۰ محوطه سلف دانشگاه

برنامه اجرای تئاتر خیابانی توسط مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و با همکاری  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، امشب ۹۶/۱/۳۰ ساعت ۲۰ محوطه سلف دانشگاهAWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE