جدیدترین اخبار دانشگاهانتخاب مرکز مشاوره دانشگاه برای دومین سال پیاپی به عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری

در بیست و هشتمین گردهمایی رؤسا مراکز مشاوره دانشگاههای سراسر کشور مر کز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از بین بیش از یکصد و سی مرکز مشاوره برای دومین سال پیاپی عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری را کسب کرد و از سوی دکتر صدیقی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری، دکتر ریاضی رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر حمید یعقوبی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان لوح تقدیرو تندیس دریافت کرد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE