جدیدترین اخبار دانشگاهگردهمایی آموزشی و تخصصی مدیران فناوری دانشگاه های منطقه 8 کشور

گردهمایی آموزشی و تخصصی مدیران فناوری دانشگاه های منطقه 8 کشور که با حضور مدیر کل محترم تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 95/10/22 در دانشگاه برگزار گردید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE